Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Virtuální mobility a BIP

Virtuální mobilita

Při virtuální mobilitě se studenti účastní výuky nebo stáže v zahraničí prostřednictvím digitálních platforem, bez vycestování na partnerskou instituci. Stáváte se součástí mezinárodní skupiny, spolupracujete se zahraničními vyučujícími a mezinárodními studenty, nebo v mezinárodním týmu přijímací organizace. 

Účastník zůstává v zemi vysílající instituce po celou dobu mobility. Vzdělávacích aktivit v zemi přijímající instituce se účastní on-line. Účastníci virtuálních mobilit nemají nárok na vyplacení grantu. Délka virtuální mobility není omezena. Účastník uzavře s vysílající institucí standardní účastnickou smlouvu s nulovým grantem.

Co je virtuální mobilita?

The use of information and communication technologies (ICT) to obtain the same benefits as one would have with physical mobility but without the need to travel.

Kombinovaná mobilita

(Blended moblity)

Virtuální mobilita může být doplněna i krátkodobým pobytem v zahraničí, pak se jedná o mobilitu smíšenou (blended mobility).

Skládá se ze dvou částí: virtuální části v zemi vysílající instituce (bez nároku na grant) a fyzické části v zemi přijímající instituce (s nárokem na grant).

Při plánování kombinované mobility u studentů musí být dodržena minimální délka fyzické části stanovené podmínkami výzvy (SMS 90 dní, SMP 60 dní).

Kombinované intenzivní programy

(BIP - Blended Intensive Programmes)

Studenti přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dnů a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání. Za účast na kombinovaném intenzivním programu student obdrží alespoň 3 ECTS.

 • jedna z možných aktivit pro VŠ studenty a zaměstnance
 • krátkodobé intenzivní programy využívající inovativní způsoby výuky kombinací fyzické a virtuální aktivity
 • 15 až 20 účastníků: studenti i zaměstnanci
 • kombinace virtuální a fyzické aktivity
 • fyzická aktivita 5 až 30 dní, v zemi přijímající VŠ instituce
 • povinná virtuální aktivita - délka není specifikována, online
 • BIP by měl být přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům, studenti musí získat min. 3 kredity
 • připravován a realizován musí být nejméně 3 vysokoškolskými institucemi (držiteli minimálně ze 3 různých programových zemí)
 • VŠ instituce z partnerských zemí se mohou zapojit a mohou vysílat účastníky, ale pouze na své vlastní náklady. Účastníci z partnerských zemí se nezapočítávají mezi minimální počet účastníků pro financování projektu.

Blended Intensive Programmes na EF TUL

Na EF TUL byl v letním semestru ak. roku 2021/2022 realizován BIP na téma "Advanced Tools for Multidisciplinary Machine Learning and Big Data : Data Science for future Medicine, Industry, Business, Education and Environment".

BIP se uskutečnil pod vedením dr. Podarase ve spolupráci s partnerskými institucemi:

 • University of Kragujevac, Serbia
 • Technical University of Crete / Chania, Greece
 • University of the Aegean, Greece 

Bližší informace v sekci Incoming - Blended Intensive Programmes.

Finance BIP

 • pouze kategorie „Organizace mobilit BIP“ (OS BIP)
 • žádá si o ně koordinující instituce
 • maximálně 20 financovaných účastníků (bez lektorů a účastníků z partnerské země a koordinující instituce)

OS BIP - 400 € za účastníka

 • na organizaci programu
 • na odměny pro lektory BIP
 • pronájem prostor a vybavení aj
 • ubytování a místní doprava pro účastníky

ÚČASTNÍCI BIP

 • hrazeni z projektu vysílající instituce
 • STA – expert z podniku hrazen z projektu přijímající instituce
 • Přednášející zahraniční akademičtí pracovníci jsou hrazeni z projektu vysílající instituce
 • Účastníci z partnerských zemí / domácí účastníci jsou hrazeni z vlastních zdrojů