Skip to main content
Portál Ekonomické fakulty TUL pro zájemce o Erasmus+ a zahraniční mobility

Studijní pobyty

Kdo se může účastnit?

 • studenti min. 2. ročníku Bc. studia
 • studenti řádně zapsaní do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na TUL – prezenční, kombinované i distanční formy studia 
 • student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Doba studijní mobility

 • Za studiem lze vyjet na 2 až 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský)
 • V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobé studium v délce od 5 do 30 dnů.
 • Lze kombinovat s pracovní stáží.

Kritéria výběrového řízení

 1. Vyplněná přihláška přes fakultní web Easy.tul.cz
 2. Motivační dopis
 3. Jazykový test (nebo jazykový certifikát ne starší než 2 roky)
 4. Studijní výsledky
 5. Student byl již na výjezdu

Výběr univerzity

 • vyberte si 3 univerzity (ze seznamu partnerských univerzit na Easy.tul.cz)
 • univerzity zadejte do přihlášky dle priority (univerzita s nejvyšší prioritou na první pozici)
 • ověřte si jazyk, ve kterém se vyučuje na vámi zvolené univerzitě (některé univerzity nevyučují v anglickém jazyce nebo nabízejí pouze několik předmětů)
 • vybíráte si předměty až do výše 30 ECTS za semestr

Uznávání absolvovaného studia

 1. Protokol o schválení předmětů (párovací tabulka)
  • student si vybere předměty ze seznamu kurzů zahraniční univerzity do výše 30 ECST za semestr a nechá si schválit výběr předmětů garantem oboru a fakultním koordinátorem
  • všechny předměty schválené podpisem garanta a fakultním koordinátorem budou uznány na EF TUL
  • minimální počet dovezených kreditů ze zahraničí je 18 ECTS, v případě nesplnění této podmínky, bude požadováno vrácení části nebo celého grantu
 2. Smlouva o studium Learning Agreement (LA)
  • student si vytvoří v Portálu/IS STAG LA a nechá schválit fakultním koordinátorem, univerzitním koordinátorem ze ZHR a zahraniční univerzitou

Finanční podpora

Vyjíždějící studenti získávají grant programu Erasmus+, který je příspěvkem k pokrytí nákladů na cestu a pobyt během studia v zahraničí.

Grantová dohoda (účastnická smlouva)

 • v níž bude uvedena doba trvání mobility, výše grantu a další práva a povinnosti studenta
 • jako student programu Erasmus+ budete osvobozeni od hrazení školného, poplatků za registraci ke studiu, za zkoušky a přístup do laboratoří a knihoven přijímající instituce. V některých případech budete muset uhradit drobné poplatky za pojištění nebo členství ve studentské unii.

Opatření pro studenty s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Studenti s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy mohou poté, co budou vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí, zažádat o dodatečné finanční prostředky.

Další informace 

 • pečlivě si zjistěte, jaká máte práva při studiu v zahraničí
 • studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking https://www.esaa-eu.org/about-us/esaa
 • Studyportals - společnost se sídlem v Eindhovenu, která se zabývá poskytováním platformy pro výběr online vzdělávání a uvádí po celém světě více než 200 000 vysokoškolských, postgraduálních, distančních, přípravných kurzů a dalších mezinárodních zdrojů pro vzdělávání https://studyportals.com/
 • pokud máte další otázky týkající se účasti v programu Erasmus+, kontaktujte prosím     fakultního koordinátora
 • pokud máte další otázky týkající se účasti v programu Erasmus+, kontaktujte prosím fakultního koordinátora

Důležité

V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu ERASMUS+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat (např. lepší pojištění letenek, neplatit nájemné na mnoho měsíců dopředu, vždy mít potvrzení o platbě, smlouvu s ubytovatelem aj.). V případě nastalé vyšší moci nebude možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení.